20.12.2018


20.12.2018
Informujemy, iż 24.12.2018 r. (poniedziałek) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

14.11.2018
Informujemy, iż 16.11.2018 r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

31.10.2018
Informujemy, iż 02.11.2018 r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

27.06.2018
Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego w ramach dodatkowego naboru wraz z listą Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności w ramach projektu LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30+ Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego. Dane Uczestników znajdują się pod nadanym numerem ewidencyjnym Biznes Planu. Jednocześnie do Uczestnika zostały wysłane informacje o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem oceny.

Pliki do pobrania:
Wniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego

13.06.2018
Szanowni Państwo, ogłaszamy III termin naboru BIZNES PLANÓW dla Uczestników, którzy dostali się do udziału w projekcie w wyniku rekrutacji dodatkowej. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawierający Biznes Plan oraz Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach wsparcia pomostowego należy złożyć w terminie od 13.06.2018 r. do 26.06.2018 r.

Dokumenty będzie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w Biurze Projektu ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin, w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia biznes planu będzie decydować data jego wpływu.

06.06.2018
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0083/16 w wyniku przeprowadzonego dodatkowego naboru. Serdecznie gratulujemy!

Pliki do pobrania:
Lista rankingowa uczestników
Wyniki oceny formalnej i merytorycznej

30.05.2018
Informujemy, iż 01.06.2018 r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

17.05.2018
Szanowni Państwo, ogłaszamy dodatkowy nabór do projektu. Do zgłoszenia zapraszamy osoby, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub odbyły szkolenie z podstaw przedsiębiorczości. W ramach dodatkowego naboru do projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby. Dokumenty można składać w terminie do 30.05.2018 do godziny 10:00 do Biura projektu ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin. Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne w zakładce Nabór do projektu.

27.04.2018
Informujemy, iż 02.05.2018 r. (środa) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

02.01.2018
Informujemy, iż 05.01.2018 r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

06.11.2017
Informujemy, iż 10.11.2017 r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

15.10.2017
Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego w ramach dodatkowego naboru wraz z listą Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności w ramach projektu LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30+ Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego.

Dane Uczestników znajdują się pod nadanym numerem ewidencyjnym Biznes Planu. Jednocześnie do Uczestnika zostały wysłane informacje o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem oceny.

Pliki do pobrania:
Lista rankingowa z wynikami oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

26.09.2017
Szanowni Państwo, ogłaszamy II termin naboru BIZNES PLANÓW dla Uczestników, którzy dostali się do udziału w projekcie w wyniku rekrutacji dodatkowej. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawierający Biznes Plan oraz Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach wsparcia pomostowego należy złożyć w terminie od 26.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

Dokumenty będzie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w Biurze Projektu ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin, w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia biznes planu będzie decydować data jego wpływu.

15.09.2017
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0083/16 w wyniku przeprowadzonego dodatkowego naboru. Serdecznie gratulujemy!

Pliki do pobrania:
Lista rankingowa uczestników

31.08.2017
Szanowni Państwo, ogłaszamy dodatkowy nabór do projektu. Do zgłoszenia zapraszamy osoby, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub odbyły szkolenie z podstaw przedsiębiorczości. Dokumenty można składać w terminie do 08.09.2017 do Biura projektu ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin. Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne w zakładce Nabór do projektu.

17.08.2017
Szanowni Państwo, przedstawiamy ostateczną listę Uczestników zakwalifikowanych do wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach projektu „LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30+ Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego”. O dalszej procedurze zostaną Państwo poinformowani drogą mailową. Serdecznie gratulujemy!

Pliki do pobrania:
Ostateczna Lista rankingowa z wynikami oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

10.08.2017
Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz ze wstępną listą Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności w ramach projektu LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30+ Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego.

Dane Uczestników znajdują się pod nadanym numerem ewidencyjnym Biznes Planu. Jednocześnie do każdego Uczestnika zostały wysłane informacje o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem oceny.

Pliki do pobrania:
Lista rankingowa z wynikami oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

07.08.2017
Informujemy, iż 14.08.2017r. (poniedziałek) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

26.06.2017
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0083/16 w wyniku przeprowadzonego dodatkowego naboru. Serdecznie gratulujemy!

Pliki do pobrania:
Lista rankingowa uczestników

26.06.2017
Szanowni Państwo, ogłaszamy termin naboru BIZNES PLANÓW.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawierający Biznes Plan oraz Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach wsparcia pomostowego należy złożyć w terminie od 06.07.2017 r. do 20.07.2017 r.

Dokumenty będzie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w Biurze Projektu ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin, w godzinach od 8:00 do 16:00. O terminie złożenia biznes planu będzie decydować data jego wpływu.

Podstawowe wymagania formalne odnośnie przygotowania Biznes Planów:


Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:
  1. Biznes Plan w wersji papierowej ( 2 egzemplarze)
  2. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu
  3. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu , w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza /np. kopia przedwstępnej umowy
  4. Kosztorys robót budowlanych, opis techniczny (jeżeli dotyczy)
  5. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z kserokopiami zaświadczeń o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. poz. 311 z późn. zm.)
  7. Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego
  8. Oświadczenie małżonka/ki o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
  9. Inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu (np.: koncesje, pozwolenia, licencje itp.).
Uwaga!!! Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

26.06.2017
Nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Poniżej zamieszczamy Aktualny Regulamin waz ze szczegółowym wykaz zmian.

Do pobrania:
Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Szczegółowy wykaz zmian Regulaminu przyznawania środków

23.06.2017
Szanowni Państwo, informujemy, że w Biznes Planach – Wnioskach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w punkcie Kategoria III Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia w punktach Wykonalność ekonomiczno-finansowa oraz Prognoza finansowa: w każdym przypadku użycia pojęcia "OBECNIE", należy podać okres planowanej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, a jej zakres czasowy powinien zostać doprecyzowany przez Uczestnika projektu poprzez dopisanie w tabeli lub sprecyzowanie w przypisie terminu.

14.06.2017
Szanowni Państwo, ogłaszamy dodatkowy nabór do projektu. Do zgłoszenia udziału zachęcamy w szczególności osoby, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub odbyły szkolenie z podstaw przedsiębiorczości. Dokumenty można składać w terminie od 21.06.2017 do Biura projektu ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin. Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne w zakładce Nabór do projektu.

07.06.2017
Nastąpiła drobna zmiana Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Aktualny regulamin znajduje się w zakładce Dla Uczestników.

01.06.2017
Szanowni Państwo, szkolenia ABC Przedsiębiorczości rozpoczynają się już od 5.06.2017 r. Zapraszamy na podstronę Dla Uczestników, gdzie znajdują się szczegółowe harmonogramy dla każdej grupy szkoleniowej.

26.05.2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż szczegóły dotyczące harmonogramów realizacji szkolenia ABC Przedsiębiorczości oraz Indywidualnego Doradztwa Biznesowego zostaną Państwu przekazane drogą telefoniczną. Wyżej wymienione formy wsparcia planujemy rozpocząć od 5 czerwca 2017.

15.05.2017
Kompass Consulting Buczkowski Maciej zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego doradztwa biznesowego oraz indywidualnego wsparcia doradczego dla Uczestników Projektu na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30+ program wspierania Przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego", nr projektu RPLU.09.03.00-06-0083/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU ZOSTAŁA ANULOWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

15.05.2017
Kompass Consulting Buczkowski Maciej zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń oraz przygotowanie autorskich skryptów szkoleniowych, w ramach szkolenia "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30+ program wspierania Przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego", nr projektu RPLU.09.03.00-06-0083/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU ZOSTAŁA ANULOWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

12.05.2017
Szanowni Państwo, w zawiązku z zakończeniem II etapu rekrutacji ogłaszamy wyniki oceny wraz z listami rankingowymi osób zakwalifikowanych do projektu LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0083/16

Serdecznie gratulujemy!

Pliki do pobrania:
Lista rankingowa kobiet
Lista rankingowa mężczyzn

12.05.2017
Poniżej publikujemy wyniki I etapu rekrutacji do projektu LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 +, zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu.
Do pobrania: Wyniki I etapu rekrutacji do projektu

24.04.2017
Informujemy, iż w 02.05.2017r. (wtorek) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

24.04.2017
Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu.
Do pobrania:
Lista Kobiet zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji
Lista Mężczyzn zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

03.04.2017
Przedłużamy rekrutację! Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie prowadzony do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00.

Jeżeli jesteś osobą odchodzącą z rolnictwa to właśnie na Ciebie czekamy! Osoba odchodząca z rolnictwa czyli osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych ubezpieczona w KRUS oraz zarejestrowana w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, dla której został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy.

15.03.2017
Nastąpiła drobna zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zmiany wprowadzone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie maja charakter redakcyjny i nie wpływają na przebieg procesu rekrutacji. Aktualny regulamin znajduje się w zakładce "Nabór do projektu".

27.02.2017
Ruszyła rekrutacja do projektu dotacyjnego na założenie działalności gospodarczej.

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 13 do 31 marca 2017 r.

Informacje dotyczące wymagań wstępnych dla kandydatów, przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz zasad realizacji projektu znajdziesz w zakładce Nabór do projektu.

Jeżeli masz jakieś pytania związane z uczestnictwem zachęcam do kontaktu pod nr. tel. 510 798 140 chętnie odpowiem i pomogę zrozumieć formalności przy ubieganiu się o dotację.

Do góry